Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 20 november 2019, aanvang 20:00 uur
in de kantine van het clubhuis

AGENDA

 1. Opening van ons “vernieuwde” clubhuis.
 2. Bekendmaking van de naam voor ons clubhuis.
 3. Vaststelling van de agenda.
 4. Ingekomen stukken/berichten van verhindering.
 5. Financieel jaarverslag. Dit verslag staat op de leden website.
  – Verslag van de kascommissie.
 6. Bestuurs- en kantoormutatie.Pauze
 7. Missie en visie van onze vereniging.
 8. Leden- en financiële administratie.
 9. Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2019.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Namens het bestuur,

Willy Gies

e-mail: secretaris@ijsclubhaarlem.nl